Rada Miasta udzieliła prezydent Annie Hetman absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2018 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 4 było przeciw, a wstrzymało się 6.

fot. Łukasz Parylak

Sesja odbyła się 6 czerwca.

W ubiegłym roku zgromadzono dochody w wysokości ponad 452 mln zł i wydatkowano środki publiczne w kwocie około 457 mln zł. Budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości około 5 mln zł. Deficyt pokryto z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody bieżące osiągnęły wartość 444 mln zł, natomiast wydatki bieżące 407 mln zł. Wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących co oznacza, że miasto uzyskało dodatni wynik operacyjny w kwocie prawie 37 mln zł.

Dochody budżetowe zaplanowano na poziomie niespełna 450 mln zł, natomiast zgromadzono ponad 452 mln zł, co oznacza, że plan został zrealizowany w 101%. Największy - bo 55% - udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów mają dochody własne, głównie z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym oraz podatków i opłat lokalnych. Znaczący udział ma także subwencja, stanowiąca 23%, która w głównej mierze przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych. Następnie są to dotacje i środki zewnętrzne – 22% na realizację zadań zleconych, na dofinasowanie przez budżet państwa zadań własnych oraz na realizację projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.

Wydatki miasta zrealizowane zostały w 93% planowanej kwoty, przy czym wydatki bieżące wykonano w 96%, a wydatki o charakterze majątkowym w 77%. Niewykorzystane 7% planowanego limitu wydatków, stanowi 32 mln zł.

W 2018 r. największe strumienie środków budżetowych przeznaczone były na zadania z zakresu:

  • oświaty i wychowania - 166 mln zł (36% ogólnych wydatków)
  • wparcia rodziny, ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej - 108 mln zł (24% ogólnych wydatków)
  • gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska - ponad 74 mln zł (16% ogólnych wydatków)
  • kultury, kultury fizycznej i turystyki - ponad 30 mln zł (7% ogólnych wydatków)
  • transportu i łączności prawie 31 mln zł (7% ogólnych wydatków)
  • administracji publicznej - ponad 29 mln zł (6% ogólnych wydatków)
  • pozostałe zadania 17 mln zł (4% ogólnych wydatków).

W 2018 r. na wydatki o charakterze majątkowym przeznaczono ponad 49 mln zł. Ponad 24 mln zł wydano na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych, 17 mln zł na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i 6 mln zł wykorzystano na inwestycje o charakterze jednorocznym.

W ramach budżetu miasta w 2018 r. dokonywane były dopłaty do zadań finansowanych z budżetu państwa. Ogółem wyniosły one ponad 20 mln zł.

Należności miasta na 31 grudnia 2018 r. wyniosły ponad 55 mln zł, a zobowiązania 94,7 mln zł. Płatności regulowane były terminowo.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, prezydent przedłożyła też radzie do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.