Można otrzymać dofinansowanie na prowadzenie na terenie województwa śląskiego inkubatora innowacji społecznych, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych.

https://pixabay.com/pl/

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie: Wykorzystanie innowacji społecznych w skali mikro w celu przetestowania nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie Śląska (Działanie 4.1 Innowacje społeczne).

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo jeśli zgłasza projekt wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki.

  • Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu tj. doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych oraz 3-letnie doświadczenie merytoryczne w aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zawodowej na terenie województwa śląskiego
  • Nawiąże współpracę z co najmniej 3 jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na terenie województwa śląskiego; minimalny zakres współpracy to testowanie innowacji społecznych na ich terenie, a deklaracje tych jednostek są obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie
  • Zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów
  • Zaangażuje do realizacji zadań w projekcie osobę lub osoby z niepełnosprawnością.

Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw, które testowane będą w województwie śląskim, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania.

Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie również w innych województwach do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 100%, pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 000 000 zł.

Szczegółowe informacje znadują się na stronie www: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-21/