Przy 21 głosach za i jednym przeciw radni uchwalili budżet na 2020 rok. Sesja zwyczajna odbyła się 19 grudnia.

Jastrzębscy radni na sali obrad
fot. Łukasz Parylak

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię zarówno o projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu, jak i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Podstawowe dane dotyczące budżetu na 2020 rok:

 

Dochody w kwocie 555 174 542 zł, w tym dochody bieżące 526 008 400 zł, z czego 132 350 835 zł to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone, a majątkowe 29 166 142 zł.

Z analizy planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowią dotacje i środki zewnętrzne - 169 mln zł, w tym: 132 mln zł dotacje na zadania zlecone, następnie udziały w PIT i CIT 132 mln zł, subwencja 121 mln zł, podatki lokalne 61 mln zł.

Dochody budżetu miasta w podziale na gminę – powiat to odpowiednio 443 mln zł i 112 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 630 464 019 zł, z czego wydatki bieżące 514 733 590 zł, a majątkowe 115 730 429 zł.

Wydatki budżetu miasta w podziale na gminę – powiat to odpowiednio 510 mln zł i 120 mln zł.

Budżet ten jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 75 289 477 zł, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 60 938 242 zł i wolnymi środkami w wysokości 14 351 235 zł.

Rada Miasta podjęła również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem z punktu widzenia konstruowania budżetu jest nadwyżka operacyjna. Odzwierciedla ona przewagę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W 2020 roku nadwyżka operacyjna osiąga wartość ponad 11 mln zł. W kolejnych latach objętych WPF-em nadwyżka operacyjna kształtuje się średnio na poziomie między 7 a 19 mln zł. Im większa nadwyżka tym lepsze możliwości realizacji nowych inwestycji.

Kolejną ważną kwestią jest stan zadłużenia. Miasto Jastrzębie-Zdrój aktualnie posiada zadłużenie wynikające głównie z wyemitowanych papierów wartościowych. W związku z tym, planowane zadłużenie miasta na koniec 2020 roku będzie wynosić około 24 mln zł. Od 2020 roku można zaobserwować jego znaczny spadek ze względu na fakt, że miasto od tego właśnie roku rozpoczyna wykup obligacji.

Dochody budżetowe w złotych: 555 174 542, majątkowe 29 166 142, bieżące 526 008 400
Główne źródła dochodów: dotacje i środki 169 193 275, udziały PIT i CIT 132 455 980, subwencja ogólna 120 973 219, podatki lokalne 60 945 176
Dochody w innym ujęciu: gmina 443 454 600, powiat 111 718 942
Wydatki budżetowe: wydatki ogółem 630 464 019, majątkowe 115 730 429, bieżące 514 733 590
Główne wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne 204 600 583, pozostałe statutowe 120 405 911, świadczenia 130 300 913, dotacje 51 885 233
Wydatki majątkowe w latach 2020 – 2024
Wydatki w innym ujęciu: gmina 510 445 672, powiat 120 018 347
Deficyt budżetu miasta 75 289 477
Wysokość nadwyżki operacyjnej w latach 2020 – 2024
Kwota planowanego długu w latach 2020 – 2024
Dochody budżetowe w złotych: 555 174 542, majątkowe 29 166 142, bieżące 526 008 400
Główne źródła dochodów: dotacje i środki 169 193 275, udziały PIT i CIT 132 455 980, subwencja ogólna 120 973 219, podatki lokalne 60 945 176
Dochody w innym ujęciu: gmina 443 454 600, powiat 111 718 942
Wydatki budżetowe: wydatki ogółem 630 464 019, majątkowe 115 730 429, bieżące 514 733 590
Główne wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne 204 600 583, pozostałe statutowe 120 405 911, świadczenia 130 300 913, dotacje 51 885 233
Wydatki majątkowe w latach 2020 – 2024
Wydatki w innym ujęciu: gmina 510 445 672, powiat 120 018 347
Deficyt budżetu miasta 75 289 477
Wysokość nadwyżki operacyjnej w latach 2020 – 2024
Kwota planowanego długu w latach 2020 – 2024