Informacja dotycząca danych teleadresowych instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w Jastrzębiu-Zdroju.

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, 44-335 w Jastrzębiu-Zdroju realizuje zadania na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Z 2021r poz. 1249 z póź. zm.).

W ramach procedury "Niebieskie Karty" Ośrodek realizuje następujące działania skierowane do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie:

 • -motywowanie do zmiany zachowania,
 • motywowanie do wzięcia udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • informowanie o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy w rodzinie,
 • objęcie pomocą psychologiczną,
 • informowanie o możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznej w placówkach zajmujących się leczeniem i terapią odwykową na terenie miasta,
 • wskazanie miejsc, w których można uzyskać schronienie na terenie miasta,
 • kierowanie osób wobec których, istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i nadużywają alkoholu do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju,
 • przeprowadzanie rozmów pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i leków,
 • kierowanie na zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności opiekuńczych i wychowawczych,
 • współpraca z Komendą Miejską Policji, Prokuraturą Rejonową w Jastrzębiu-Zdroju, Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2022 roku odbędzie się jedna edycja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osob stosujących przemoc w rodzinie osadzonych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju. Ponadto od 31 maja do końca sierpnia br. prowadzona jest edycja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w grupie wolnościowej, zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Opolskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Opolska 9 Jastrzębie-Zdrój, który nadal realizuje następujące działania skierowane do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie:

 • interwencje
 • konsultacje
 • kierowanie do dalszego leczenia/pomocy psychologicznej (w razie potrzeby)
 • terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.


 

Wykaz instytucji i podmiotów realizujących działania wobec osób stosujących przemoc w Jastrzębiu-Zdroju:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 4349623, 32 4349616
 2. Komenda Miejska Policji ul. Śląska 12, Jastrzębie-Zdrój tel. 47 8554200 
 3. Prokuratura Rejonowa ul. Krakowska 38, Jastrzębie-Zdrój tel. 32 4759710
 4. Kuratorzy Rejonowi przy Sądzie Rejonowym ul. Staszica 3, Jastrzębie-Zdrój
  - kuratorzy zawodowi dla dorosłych tel. 32 4787418
  - kuratorzy zawodowi rodzinni tel. 32 4787412, 32 4787420
 5. NZOZ Neuro Med Centrum Terapii Nerwic, Depresji Jastrzębie-Zdrój ul. Dębowa 20, tel.32 4767355
 6. NZOZ Salus Jastrzębie-Zdrój, Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Wrocławska 12A, te. 32 4718739
 7. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju tel.32 4785100
 8. Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Opolska 9 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 4349627, 32 4349628