Najważniejsze informacje, wymagania, wzór wniosku. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do wypłaty.

Grafika z domkiem z ikoną termometru.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG ( nie dotyczy gazu ziemnego);
 3. kocioł olejowy.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

 • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG ( nie dotyczy gazu ziemnego)
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

UWAGA!

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożony zostanie dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Nabór wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych trwa tylko do 30 listopada 2022 r. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych  można składać:

 • elektronicznie za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego) 
 • tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 roku: w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20 A w Jastrzębiu-Zdroju

SALA OBSŁUGI czynna jest w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa  7:30-13:00
czwartek 12:00-17:00
piątek 7:30-13:00

Jest również możliwość składania wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych do urny podawczej, która znajduje się przed  Wydziałem Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy 
ul. Zielonej 20A w Jastrzębiu-Zdroju w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa  7:30-15:00
czwartek 07:30-17:00
piątek 7:30-14:00

Kompleksowe informacje na temat dodatku znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Wnioski do pobrania:

 • Ikona format pliku pdf
  Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepłaFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 789 KB
 • Ikona format pliku pdf
  Klauzula informacyjnaFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 592 KB