Postępowanie wieczystoksięgowe – podstawowe informacje

Postępowanie wieczystoksięgowe to procedura prowadząca do wpisu nieruchomości do księgi wieczystej. Jest to dokument, który pełni funkcję publiczną, a więc jego treść jest dostępna dla każdego zainteresowanego. Wpis do księgi wieczystej jest jednocześnie potwierdzeniem własności nieruchomości, a także stanowi podstawę do dokonywania czynności prawnych związanych z daną nieruchomością. Wpis do księgi wieczystej jest nieodzowny w przypadku chęci sprzedaży lub obciążenia nieruchomości hipoteką. Ponadto, księga wieczysta jest jednym z dokumentów wymaganych przez banki przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

Postępowanie wieczystoksięgowe – etapy procedury

Postępowanie wieczystoksięgowe składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Wniosek ten składa się do sądu rejonowego właściwego dla siedziby nieruchomości. Wniosek, który może przygotować kancelaria adwokacka grodzisk mazowiecki powinien zawierać szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz jej właścicieli.

Po złożeniu wniosku, sąd przystępuje do przeprowadzenia postępowania. Polega ono na sprawdzeniu prawidłowości zgłoszenia i uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń. Następnie sąd dokonuje oględzin nieruchomości i przeprowadza ewentualne czynności wyjaśniające.

Kolejnym etapem postępowania jest wydanie orzeczenia o wpisie do księgi wieczystej. Orzeczenie to jest ostateczne i nieprawomocne. Zgodnie z prawem, przysługuje od niego apelacja do sądu wyższej instancji.

Ostatnim etapem postępowania wieczystoksięgowego jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Wpis ten stanowi ostateczne potwierdzenie własności nieruchomości.

Postępowanie wieczystoksięgowe – koszty

Koszty postępowania wieczystoksięgowego są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Do kosztów tych należą między innymi:

  • opłata sądowa za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej,

  • koszty doręczenia pisma do właścicieli nieruchomości i ewentualnych innych zainteresowanych osób,

  • koszty sporządzenia niezbędnych dokumentów,

  • koszty przeprowadzenia oględzin nieruchomości.

Warto również pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek zostanie odrzucony, koszty postępowania mogą zostać nałożone na osobę składającą wniosek. Dodatkowo, koszty mogą ulec zwiększeniu, jeśli postępowanie będzie wymagało przeprowadzenia dodatkowych czynności, takich jak np. przeprowadzenie geodezyjnego pomiaru nieruchomości.

Warto podkreślić, że postępowanie wieczystoksięgowe może być czasochłonne i skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, jakim jest adwokat lub radca prawny. Taki specjalista z pewnością pomoże w przygotowaniu wniosku, reprezentacji w postępowaniu sądowym oraz w załatwieniu wszystkich formalności związanych z postępowaniem wieczystoksięgowym.