Szkoła Główna Handlowa w Warszawie bada poziom zdrowotności miast.

Zdjęcie przedstawia plakat ankiety "Zdrowe Miasta".

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie realizuje projekt pt. Indeks Zdrowych Miast. Jest to narzędzie, które bardzo szeroko obrazuje, jak miasta podchodzą do kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem swoich mieszkańców. Wskazuje, które samorządy inwestują w tworzenie zrównoważonej przestrzeni miejskiej, edukację, środowisko i inne ważne dla rozwoju jednostek aspekty.

W ramach projektu przeprowadzane są badania ankietowe. Ich celem jest pozyskanie dodatkowych, wykraczających poza dane statystyczne informacji, pozwalających zidentyfikować występujące w poszczególnych obszarach tematycznych silne i słabe strony funkcjonowania badanych jednostek terytorialnych. Uzyskane odpowiedzi dadzą przesłanki do uszczegółowienia ocen poziomu zdrowotności miast oraz możliwości niwelowania istniejących w tym zakresie luk.

Pytania kierowane do mieszańców ukierunkowane są na dokonywanie przez nich ocen obecnego poziomu zdrowotności miast (w poszczególnych obszarach tematycznych), identyfikacji istniejących problemów oraz wskazania preferowanych kierunków działań i zadań w przyszłości.

Załączamy link kierujący na stronę z ankietą:

ANKIETA