Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Uatrakcyjnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół to główne cele projektów, na które nasze miasto pozyskało ponad 1,5 mln zł dofinansowania.

fot. Wojciech Flak

Projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów konieczną do dofinansowania to:

Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 45 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i metodą eksperymentu). Grupę docelową stanowią uczniowie SP14, ich rodzice oraz nauczyciele, jak również szkoła, która zostanie objęta wsparciem w postaci doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sali przedmiotowej.

Okres realizacji: 2019-07-01 - 2020-06-30
Całkowita wartość projektu: 100 936,75 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 90 843,07 zł

Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 121 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły SP15 oraz wsparcie 20 nauczycieli.

Grupę docelową stanowią uczniowie SP15 ich rodzice oraz nauczyciele, jak również szkoła, która zostanie objęta wsparciem w postaci doposażenia w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Okres realizacji: 2019-07-01 - 2020-06-30
Całkowita wartość projektu: 289 137,94 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 260 224,15 zł

Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu–Zdroju

Celem projektu jest wsparcie Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju w procesie indywidualizacji pracy z uczniem, który prowadził będzie do zwiększenia szans edukacyjnych 80 uczniów. Uczniowie skorzystają z zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz będą mogli uczestniczyć w zajęciach opartych o eksperyment z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka i geografia. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne wspomagające proces dydaktyczny oraz narzędzia ICT do pracy metodą eksperymentu. Utworzona zostanie klasopracownia: chemiczno-fizyczna do pracy dydaktycznej opartej na metodzie eksperymentu.

Okres realizacji: 2019-07-01 - 2020-06-30
Całkowita wartość projektu: 379 450,75zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 341 505,67 zł

Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 177 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły SP18 oraz wsparcie 15 nauczycieli.

Grupę docelową stanowią uczniowie SP18, ich rodzice oraz nauczyciele, jak również szkoła, która zostanie objęta wsparciem w postaci doposażenia w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Okres realizacji: 2019-07-01 - 2020-06-30
Całkowita wartość projektu: 329 442,49 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 296 498,24 zł

Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

Głównym założeniem projektu jest popularyzacja metody eksperymentu w szkole, jako działania dydaktycznego wpływającego na poprawę jakości kształcenia u 91 uczniów zdolnych, jak i mających problemy z nauką w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki realizacji projektu szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, w tym narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzona zostanie również klasopracownia przedmiotowa chemiczno-fizyczna oraz doposażone pracownie przedmiotowe.

Okres realizacji: 2019-07-01 - 2020-06-30
Całkowita wartość projektu: 334 858,00 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 301 372,20 zł

Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju

Celem głównym projektu jest wsparcie Szkoły Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych, dzięki tworzeniu warunków nauczania opartych na metodzie eksperymentu, który prowadził będzie do zwiększenia szans edukacyjnych 126 uczniów. Uczniowie skorzystają z zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych, a szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, utworzona zostanie także mobilna pracownia komputerowa.

Okres realizacji: 2019-07-01 - 2020-06-30
Całkowita wartość projektu: 332 578,35 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 299 320,51 zł

 

Projekty złożone przez Miasto Jastrzębie-Zdrój zostały wybrane do dofinansowania przez zarząd województwa śląskiego w ramach naboru nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18 oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; poddziałania: 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.