Oddając dziecko pod opiekę wychowawcy w przedszkolu lub szkole mamy nadzieję, że nasze dzieci mają należytą opiekę. Jednak, czy wiesz jakie wykształcenie muszą odebrać nauczyciele naszych dzieci, aby właściwie ich uczyć?

Czego nauczyciele uczą się w trakcie studiów pedagogicznych?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jeden z popularniejszych kierunków studiów w Polsce. Przyznacie sami, że jest to dość zaskakujące, choćby dlatego, że nauczyciele z placówek typu przedszkole czy nauczyciele klas 1-3 wcale nie zarabiają wiele – wręcz odwrotnie.

Absolwent studiów magisterskich po ukończeniu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje upragniony tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dzięki temu posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Jaką wiedzę zdobywa się w trakcie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Osoby kończące studia mają wiedzę z zakresu:

• Wiedzy w zakresie: głównych problemów pedagogiki uwzględnieniem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

• wiedzę z zakresu procesów wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych a także wybranych metod, technik i narzędzi badawczych

• wiedzę z zakresu głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi

• wiedzę z zakresu alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• wiedzę z zakresu współczesnych technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• wiedze w zakresie podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz różnorodnych determinantów przebiegu tych procesów

• wiedzę na temat zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej

Ponadto absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają umiejętności:

• diagnozy i oceny różnych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych

• analizy i interpretacji różnych sytuacji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych

• analizy przykładów badań edukacyjnych oraz projektowania i realizacji badań własnych w odniesieniu do wczesnej edukacji dziecka

• wykorzystania współczesnych technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

• identyfikowania zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz stosowania indywidualizacji w procesie edukacyjnym

• efektywnej pracy z dziećmi z różnych środowisk kulturowych

• wykorzystania różnorodnych pomocy dydaktycznych w pracy z dziećmi

• projektowania, realizacji oraz ewaluacji programu kształcenia adekwatnie do potrzeb i możliwości dzieci

• rozpoznania i analizy specyficznych cech środowiska oraz podejmowania działań na rzecz wykorzystania ich w pracy z dziećmi

• dostosowania metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej do sformułowanych celów wychowania i kształcenia

• udzielania pomocy i wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jakie wykształcenie mają wychowawcy naszych dzieci?