Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora do spraw BHP,
jednoosobowe stanowisko do spraw BHP

Wymiar etatu – 0,5 etatu
liczba stanowisk pracy : 1

Miejsce wykonywania pracy : Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju ul. Śląska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskiem zmierzającym do ich usunięcia
3. udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków mającyh związek ze służbą lub pracą oraz opracowanie wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków
4. doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP
5. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
6. współdziałanie z lekarzem profilaktykiem sprawującym opiekę lekarską nad policjantami i pracownikami
7. współdziałanie ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz organizacjami związkowymi w zakresie BHP
8. inicowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji problematyki BHP oraz ergonomii

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym 4 godzinnym, praca przy monitorze ekranowym, wymuszona pozycja ciała – siedząca, oświetlenie naturalne i sztuczne, konieczność korzystania z urządzeń biurowych: komputera, drukarki, niszczarki, telefonu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:
Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - tylko parter budynku. Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze. Brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

N i e z b ę d n e:

wykształcenie: średnie
- kwalifikacje zawodowe: specjalistyczne – technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- doświadczenie zawodowe: trzy lata pracy w służbie BHP
zgodnie z: Rozporządzeniem Rady Ministrówz dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
- umiejętności: organizacji pracy własnej,
przestrzegania przepisów
współpracy
komunikowania się
egzekwowania poleceń
znajomości przepisów BHP
rozwiązywania problemów
obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe w zakresie BPH,
- umiejętności analiczno-koncepcyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny (podanie),
• życiorys w formie CV,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kondydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie kandydata, iż nie był skazany pawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisko BHP,
• w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentów:

do dnia 30.09.2022 r.

Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub przesłać drogą pocztową (za datę wpływu dokumentów przyjmujemy datę stempla pocztowego) na adres:
Komenda Miejska Policji 44-335 Jastrzębie – Zdrój ul. Śląska 12,
tel. kontaktowy 478554319

Inne informacje :
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualne czy też jakąkolwiek inną cechę
prawnie chronioną,
- wynagrodzenie zasadnicze: 1650- złotych brutto miesięcznie, + 14% premii oraz dodatek z tytułu
wysługi lat pracy ( od 5%-20% wynagrodzenia zasadniczego)
• przewidywane zatrudnienie od dnia 27 października 2022 roku,
• do skladania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne,
• oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
• złożone dokumenty nie będą odsyłane.