Żłobki, podmioty systemu oświaty, kościoły i inne podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek.

Zdjęcie przedstawia termometr.

Uchwalona 15 września 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła rozwiązanie w postaci dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Uprawnione podmioty to:

 •     podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 •     jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 •     noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 •     jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 •     podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 •     podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 •     podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 •     kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 •     podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 •     podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 •     ochotnicze straże pożarne;
 •     placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 •     rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 •     centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 •     kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 •     warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 •     organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 •     spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.


O dodatek mogą starać się podmioty wrażliwe:

 • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, tzw. CEEB o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 020, w godzinach pracy Urzędu bądź
za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP. Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Polityki Społecznej i Mieszkaniowej, Sala Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3,
tel. 32 47 85 104.  


 Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).
– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1976).


 Do pobrania:

 

 • Ikona format pliku pdf
  Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych
 • Ikona format pliku pdf
  Kaluzula RODO