Sesja odbędzie się 25 maja 2023 roku o godz. 13.00. Transmisja wideo na platformie eSesja.

Posiedzeniw na sesji.

V Sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się 25 maja 2023 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (Nr 129A).

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie V Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Prezydenta Miasta.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Zgłaszanie interpelacji.
 7. Raport o stanie Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok
  - sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2022 roku oraz aktów prawa miejscowego,
  - debata nad raportem o stanie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  - projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój wotum zaufania,
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok
  - sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2022 rok,
  - sprawozdanie finansowe Miasta,
  - informacja o stanie mienia komunalnego Miasta,
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  - wniosek Komisji Rewizyjnej,
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  - wystąpienia klubowe, 
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Skarbu za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 11. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 12. Zakończenie obrad Sesji.

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.