Od 1 stycznia 2020 r. wspólnoty lokalowe / mieszkaniowe, w których jest od 4 do 7 lokali z „małych” wspólnot stają się „dużymi” wspólnotami lokalowymi.

Miasto Jastrzębie-Zdrój
fot. Robert Jaczyński

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowym brzmieniem ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2019 r. poz. 1309):

  1. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności (art. 19 ustawy WłLokU).
  2. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna (art. 20 ust. 1 ustawy WłLokU).
  3. Jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat (art. 26 ust. 2 ustawy WłLokU).

*Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi